Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Törvény) szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kellett elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt ügyfél-átvilágítást a rögzítendő adatok és nyilatkozatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében!

 

Azon ügyfeleink esetében, akik ezen kötelezettségüknek határidőben nem tettek eleget, zároltuk bankszámlájukat, értékpapír számlájukat, a meghatalmazottak, rendelkezők, társkártyabirtokosok esetében felfüggesztettük számlahozzáférésüket/kártyahasználatukat.

 

Kérjük, hogy bankszámlája/értékpapír számlája zárolásának/számlahozzáférése felfüggesztésének mielőbbi feloldása érdekében fáradjon be nyitvatartási idő alatt számlavezető fiókjába, hogy újra teljes körűen tudja bankszámláját/értékpapír számláját/bankkártyáját használni és tranzakciókat kezdeményezni akár elektronikus úton, akár a bankfiókban.

 

Ennek feltétele, hogy az ismételt átvilágítást a Törvény előírásainak megfelelően el tudjuk végezni.

 

A hatékony együttműködés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!Természetes személy ügyfél esetén
A Törvénynek való megfelelés érdekében meg kell győződnünk arról, hogy az ügyviteli rendszerben Önről és a számlájához kapcsolódó más természetes személyekről (pl. társ számlatulajdonos, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, társkártyabirtokos, tényleges tulajdonos) nyilvántartott azonosító adatok teljes körűek és naprakészek. A hiányzó vagy megváltozott azonosító adatokat rögzítenünk kell a bemutatott okiratok alapján.

 

személyazonosság igazolására szolgáló okiratokról a Törvény rendelkezése értelmében másolatot kell készítenünk. Ha valaki megtagadja az okiratok – másolás céljából történő – átadását, a Törvény értelmében az ügyfél-átvilágítás teljes körű végrehajtásának hiánya miatt továbbra sem tudjuk teljesíteni a kezdeményezett megbízásokat és tranzakciókat. Ha az ügyfél-átvilágítás az ügyfél vonatkozásában nem teljes körű, a számlát korlátoznunk kell mindaddig, amíg a törvényi feltételek nem teljesülnek.

 

További feladatként Önnek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról (kiemelt közszereplőnek minősül vagy sem). Ha valaki kiemelt közszereplő, egy erre a célra rendelkezésre álló formanyomtatványon meg kell adnia, hogy kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e.

 

Kérjük, hogy az ügyfél-átvilágítás elvégzése és az azonosító dokumentumok másolása érdekében a következőket feltétlenül hozza magával:

  • magyar állampolgárok esetén: személyazonosító igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél ÉS lakcímkártya.
  • külföldi állampolgárok esetén: útlevél, vagy személyazonosító igazolvány (ha az magyarországi tartózkodásra jogosít), továbbá ha van, magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány, vagy tartózkodásra jogosító okmány (ez esetben az említett okmányokon kívül lakcímkártya vagy szálláshelybejelentő igazolás).

 

 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetén

Meg kell győződnünk a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleink nyilvántartott azonosító adatainak teljes körűségéről és naprakészségéről. Az okiratok másolásának kötelezettsége az ő esetükben is fennáll.

 

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfélhez kapcsolódó természetes személyekről - vezető tisztségviselő, képviselő, meghatalmazott, rendelkezésre jogosult, tényleges tulajdonos, kártyabirtokos - nyilvántartott azonosítási adatok teljes körű és naprakész rendelkezésre állását, nyilatkozataik meglétét (kiemelt közszereplői nyilatkozat saját magukra vonatkozóan) szintén ellenőriznünk kell. A hiányzó adatokat pótolni szükséges.

 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleink vezető tisztségviselője / egyéb képviseletre jogosult tagja a Törvény szerint szükséges adatok megadásán túl, nyilatkozattételi kötelezettséggel tartozik a tényleges tulajdonosokra és azok kiemelt közszereplői státuszára vonatkozóan, függetlenül állampolgárságuktól illetve lakóhelyüktől.

 

Kérjük, hogy az ügyfél-átvilágítás elvégzése és az azonosító dokumentumok másolása érdekében a következőket feltétlenül hozza magával:

  • belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi - okiratot, hogy a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént.

 

Belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, az okiratot mely igazolja, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént.

  • külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi – okiratot, hiteles magyar fordítással, hogy a külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.

 

Továbbá a cégjegyzésre, cégképviseletre, képviseletre, rendelkezésre jogosult személyek, meghatalmazott, tényleges tulajdonos, kártyabirtokos személyazonosság igazolására alkalmas okiratai (és magyar állampolgár esetén a lakcímkártya).

 

Esetleges további kérdései vonatkozásában számlavezető fiókjának munkatársai szívesen állnak rendelkezésére.


Kapcsolódó dokumentumok:

Tisztelt Ügyfelünk!


Kedvezményes díjazású számlacsomaggal várjuk a Sberbank kisvállalati ügyfeleit és az OBA kártalanításban érintett lakossági ügyfeleket a bank fiókjainkban.
A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál! Bankfiókokkal kapcsolatos információk: https://takarekbank.hu/atm-fiok